Ποιότητα

Η ΔΕΡΚΑ συμβαδίζοντας με τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Διασφάλισης Ποιότητας και αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα παροχής υπηρεσιών και προϊόντων ύψιστης ποιότητας στους πελάτες της, είναι πιστοποιημένη κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 και την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/ΓΠ. οικ./1348/2004 για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων προκειμένου να διασφαλίσει
την εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

 

Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας

Οι αντικειμενικοί σκοποί παρακολουθούνται μέσω των δεικτών και των στόχων ποιότητας από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας, τα αρμόδια στελέχη και από την Ανασκόπηση του Σ Δ Π απο τη Διοίκηση.

logo.png

Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη

Θηβών 84
Πειραιάς, 18542

Τ: 2103416537
Φ: 2103416531
E:

Γ.Ε.ΜΗ: 5827801000

Packing

Στις πληροφορίες Συσκευασίας, ο πρώτος αριθμός ορίζει την Ελάχιστη Ποσότητα και ο δεύτερος την Ποσότητα ανα Συσκευασία

Packing EN

In the Packaging Information, the first number defines the Minimum Quantity and the second the Quantity per Packaging